×

مجموعه سوالات ۱۰ دوره امتحان نهایی تاریخ ۳ انسانی

۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سوالات ۱۰ دوره امتحانات نهایی پایه دوزادهم رشته علوم تجربی

۳۹,۰۰۰ تومان

سوالات گزینش استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱+لیست مدارک مورد نیاز و توصیه ها

۹۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

لغات زبان انگلیسی نهم کامل درس ۱ تا ۶

۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱+فرم امتیاز بندی مصاحبه

۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان

اصل سوالات پودمانی درس اصول یاددهی و یادگیری

۷۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

اصل سوالات پودمانی درس فلسفه تربیت

۷۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

بسته جامع لغات زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم یکجا

۱۱۹,۴۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

بسته لغات زبان انگلیسی دهم،یازدهم،دوازدهم یکجا

۵۹,۷۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

لغات کامل زبان انگلیسی دوازدهم

۲۹,۰۰۰ تومان